Programming languages & Architectural Design

SOLID – Bài 1: Single Responsibility Principle

Nếu bạn muốn ngó lại bài trước, xin vào đây. SOLID là viết tắt của 5 chữ cái đầu trong 5 nguyên tắc(principle) cơ bản về thiết kế OOP được giới thiệu bởi Robert C. Martin: - S: Single Responsibility Principle - O: Open/Close Principle - L: Liskov Substitution Principle - I: Interface Segregation Principle… Continue reading SOLID – Bài 1: Single Responsibility Principle

Advertisements
Programming languages & Architectural Design

Nguyên tắc cơ bản trong thiết kế OOP: Bài mở đầu

Có 2 tư tưởng chủ đạo trong thiết kế bao trùm tất cả mọi thứ ý tưởng khác. Đó là: Sự khái quát hóa (Generalization) và sự chuyên biệt hóa (Specification). Hai tư tưởng này đối lập nhau nhưng lại hỗ trợ cho nhau ...