Programming languages & Architectural Design

Nguyên tắc cơ bản trong thiết kế OOP: Bài mở đầu

Có 2 tư tưởng chủ đạo trong thiết kế bao trùm tất cả mọi thứ ý tưởng khác. Đó là: Sự khái quát hóa (Generalization) và sự chuyên biệt hóa (Specification). Hai tư tưởng này đối lập nhau nhưng lại hỗ trợ cho nhau ...

Advertisements